MSCI指数体系成分股
中证500指数样本股
上证公司治理指数样本股

ku游娱乐备用网址列表线路一 股票代码:600153.SH

最新资料

最新财务指标(2020年年度报告)

387,156,815,743.03
总资产(元)

38,386,843,908.16
归属于上市公司股东的净资产(元)

86,058,165,122.26
净资产(元)

4,503,869,024.59
归属于上市公司股东的净利润(元)

432,949,487,507.93
营业收入(元)

8,182,468,685.79
净利润(元)

13.01
加权平均净资产收益率(%)

387,156,815,743.03
总资产(元)

86,058,165,122.26
净资产(元)

38,386,843,908.16
归属于上市公司股东的净资产(元)

432,949,487,507.93
营业收入(元)

8,182,468,685.79
净利润(元)

4,503,869,024.59
归属于上市公司股东的净利润(元)

13.01
加权平均净资产收益率(%)